Läxhjälp med studiecoach

Motivation – så funkar det!

Motivation – så funkar det!
25/02/2022 anders
motivation

Motivation är A och O för den som vill uppnå sina mål. Men hur kan vi stötta våra barn, elever eller andra i vår omgivning så att de finner just motivation? Vi reder ut vad det beror på och ger 7 bra tips för att öka någons motivation.


Varför skippar man läxan? Varför hoppar man över kemilektionen? Ja, det enkla svaret är oftast brist på motivation. Och hur bra resultat en student kan uppnå har i stor utsträckning just med dennes motivation att göra.


Varför känner vi bristande motivation?

Utbildningsforskarna Margareta Maria Thomson och Jessica Wery, verksamma vid North Carolina State University, ger i artikeln ”Motivational strategies to enhance effective learning in teaching struggling students” en översikt av utbildningsvetenskaplig och psykologisk forskning och teorier om motivationsfrämjande arbete i skolan.

Enligt forskningen som de hänvisar till beror motivationen bland annat på:

 • Förväntningar på oss.
 • Känslor som väcks vid framgång och misslyckande.
 • Psykisk och fysisk ansträngning.
 • Olika problem som vi stöter på i och utanför skolan.
 • Bedömningssätt.
 • Återkoppling från läraren.
 • Elevens egna och andras uppfattningar om kompetenser, färdigheter och kunskaper. Elever med låg motivation har många misslyckade försök bakom sig och många lever med en känsla av att de inte kan lära sig. Superviktigt är därför att jobba med att stärka personens självbild och självkänsla.
 • Den egna rädslan att uppfattas som inkompetent och okunnig. Det är vanligt att elever som inte finner motivation upprepade gånger hört andras negativa kommentarer om sina kompetenser eller personlighetsdrag. Detta kan leda till att de utvecklar en negativ självbild och självkänsla.

Inre motivation viktigast

Vi människor motiveras både av inre och yttre faktorer. Inre motivation handlar om individens egen inneboende drivkraft och nyfikenhet, det vill säga behovet av att veta något, upptäcka nya saker eller delta i en aktivitet för sakens egen skull. Har man hittat denna inre motivation behöver man sällan yttre påverkan, som belöningar eller beröm – det vill säga yttre motivation. Viktigast är såklart att jobba med just att stärka våra medmänniskors inre motivation.


7 råd

 1. Tro på personens förmåga. Omgivningen (exempelvis en lärare eller förälder) måste tro på elevens förmåga och potential. Om läraren verkligen tror att eleven kan lyckas ökar elevers motivation och därmed möjligheten att nå målen.
 2. Sätt upp realistiska mål. Alla behöver höga, men realistiska, mål och förväntningar på sig. För att öka motivationsgraden bör man jobbar med enkla mål som är möjliga att nå. Forskningen visar att när individer upplever att de lyckats klara vissa mål ökar deras motivation.
 3. Få personen att sätta upp egna delmål. Involvera personen i skapandet av olika projekt och få hen att göra checklistor med delmål. Genom att dela målen i mindre och mer hanterbara delar får man en känsla av delaktighet och kontroll och börjar uppfatta sig själv som mer kompetent.
 4. Jämför ej med andra. Jobba för att personen ska göra ”självvärderingar” och inte jämföra sig med andra. Forskningen visar att konkurrens mellan elever minskar de flestas motivationsgrad medan självvärdering stärker deras ansvarstagande för det egna lärandet.
 5. Sätt uppgiften i en större kontext. Om eleven kan se ett samband mellan en skoluppgift och världen utanför skolan kommer dess inre motivation att påverkas i positiv riktning.
 6. Gör det skoj! Thomson och Wery poängterar såklart även vikten av att göra de mest rutinmässiga uppgifterna mer roliga, spännande och intressanta. Läxhjälp och matteplugg behöver inte vara tråkigt!
 7. Beröm specifika insatser. Elevernas lyckade prestationer och måluppfyllelser behöver berömmas och uppmärksammas, men ett beröm måste vara kopplat till ett specifikt mål och vara konkret.

Källa: Skolverket.se

Kom igång med läxhjälpen!

Intresseanmälan