Läxhjälp med studiecoach

Allmänna villkor

MY ACADEMY SWEDEN AB ALLMÄNNA VILLKOR

gäller från och med 2018-08-31

1. Om My Academy Sweden AB

My Academy Sweden AB (”My Academy”), organisationsnummer 556745-7196, är ett tjänsteföretag som tillhandahåller läxhjälp. My Academys tjänster beskrivs närmare i My Academys, vid var tid gällande, tjänstebroschyrer och på hemsidan. My Academy reserverar sig för even- tuella tryckfel. Nedan beskrivs de villkor under vilka My Academy erbjuder privat läxhjälp (”Allmänna Villkor”).

2. Definitioner
2.1. Tjänster
2.1.1. Abonnemang

Veckovis Halvår: En Abonnemangstjänst som löper på samma veckodag och samma tid under 20 Tillfällen (se punkt 2.1.3). Efter bindningstiden övergår tjänsten till Abonnemang Tillsvidare (se nedan) om tjänsten inte är uppsagd (se punkt 9). Veckovis Helår: En Abonnemangstjänst som löper på samma veckodag och samma tid under 37 Tillfällen (se punkt 2.1.3). Efter bindningstiden övergår tjänsten till Abonnemang Tillsvidare (se nedan) om tjänsten inte är uppsagd (se punkt 9). Tillsvidare: En Abonnemangstjänst som löper med Tillfällen (se punkt 2.1.3) på samma veckodag och samma tid tills den sägs upp. Tjänsten har en uppsägningstid (se punkt 9) om fyra (4) kalenderveckor.

2.1.2. Klippkort

Klippkort är en tjänst som betalas i förskott. Storleken på klippkorten varierar och därmed också dess glitighetstid. (enl punkt 5).

2.1.3. Annat

Tillfälle: Ett sammanfattande begrepp för aktiv tid mellan studiecoach och elev som ges läxhjälp. Varje Tillfälle på ett Abonnemang är minst 90 (On-line) eller 120 minuter för våra andra tjänster. Minimilängden definieras i samband med köpet. Om den definierade längden på Tillfället överskrids på kundens begäran faktureras Extratid (se nedan definition) vid nästkommandee faktura, eller när tjänsten avslutas.

Den definierade längden på Tillfällena förbrukas och debiteras alltid i sin helhet oavsett om tiden för Tillfället utnyttjas fullt ut eller inte. Zoner: My Academy delar upp sina upptagningsområden i Zoner. Vilken Zon som kunden tillhör förtydligas i samband med beställningen av tjänsten. För områden i Zon 2 och Zon 3 tillkommer en extra kostnad per Tillfälle. Kostnaden som anges i beställningsbekräftelsen inkluderar zontillägget.

Extratid: För Abonnemang gäller att kunden, i samråd med studie- coachen, vid behov kan utnyttja mer tid under ett Tillfälle än den minimitid som tjänsten är definierad utifrån. Ett Tillfälle kan förlängas med Extratid, som då faktureras till samma timtaxa som tjänsten, utöver den inkluderade tiden.

3. Köp av tjänst

I och med att kunden beslutar sig för en tjänst och via mejl har erhållit en bekräftelse på beställd tjänst tillsammans med dessa Allmänna Villkor skall avtal anses ingånget.

4. Tjänstens genomförande och betalning

Efter köpets genomförande matchar My Academy kunden med den studiecoach som My Academy bäst anser motsvarar kundens behov. My Academy strävar efter att introducera en studiecoach så snart som möjligt efter mottagen beställning men kan inte garantera att det sker inom en viss tidsram då vissa områden och vissa ämneskunskaper kräver mer arbete för att hitta en passande studiecoach. I samband med att My Academy presenterat en passande studiecoach skall ett startdatum för tjänsten bestämmas, vilket skall vara så nära tidpunkten för presentationen som möjligt. Från och med startdatum till och med slut- datum skall My Academys studiecoach med omsorg och på ett pro- fessionellt sätt utföra det arbete som i enlighet med tjänstens utform- ning är överenskommet.

4.1. Abonnemang

Tillfällen äger rum veckovis i enlighet med den köpta tjänsten. My Academy börjar fakturera för tjänsten från och med startdatumet enligt principen fakturering för innevarande månad. Fakturan skall vara betald innan fakturans förfallodatum. Om ett Tillfälle måste ombokas eller av någon anledning inte äger rum gäller reglerna för ombokning eller avbokning i enlighet med dessa Allmänna Villkor (se punkt 7).

4.2. Klippkort

Tillfällen skall på kundens initiativ bokas in direkt med studiecoachen utefter kundens och studiecoachens tillgänglighet. Alla timmar måste utnyttjas inom giltighetsperioden (se punkt 5) för den köpta tjänsten. My Academy fakturerar för tjänsten i sin helhet i samband med köpet eller på annat överenskommet sätt. Om ett Tillfälle måste ombokas eller av någon anledning inte äger rum gäller reglerna för ombokning eller avbokning i enlighet med dessa Allmänna Villkor.

4.3. Delade tjänster

Om flera kunder delar på en tjänst gäller ett solidariskt betalningsansvar mellan dessa kunder. Vidare kräver delade tjänster att kunderna sinsemellan enas om en person som har rätt att företräda samtliga kunder gentemot My Academy kring tjänsten. Kommunikation från företrädaren betraktar My Academy som giltig för alla kunder som delar på tjänsten.

4.4. Dröjsmålsränta och påminnelseavgifter

Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen för de fall betalning inte kommit My Academy tillhanda senast vid förfallodatumet. Vid sen betalning utgår även försenings- och påminnelseavgifter enligt lag. Vid utebliven betalning förbehåller My Academy sig rätten att upphöra med att tillhandahålla tjänsten till dess att utebliven betalning erlagts. Åtgärden är ej att betrakta som att åtagandena mellan parterna i övrigt upphör utan parternas åtaganden består till dess att annat meddelas i enlighet med dessa Allmänna Villkor.

4.5. Fakturaavgift

En fakturaavgift utgår för de kunder som får sin faktura via vanlig post. Kunder som emottar fakturan digitalt, via email eller e-faktura betalar ingen fakturaavgift.

4.6. Kreditupplysning

My Academy får för kreditbedömning inhämta uppgifter om kund från kredit- och personregister. Efter bedömning av kunds kreditvärdighet kan My Academy besluta om avvikande eller förändrade betalnings- och faktureringsvillkor.

5. Giltighetsperioder

Abonnemang: Abonnemang löper i enlighet med villkoren för tjänstens genomförande (se punkt 4.1). Klippkort: Giltighetsperioden för ett Klippkort bestäms vid köptillfället och bekräftas i det bekräftelsemail som kunden erhåller efter beställning. För alla Klippkort gäller att två (2) månader under sommaren (15juni till och med 14 augusti) är exkluderade i beräkningen av giltighetsperioder. Tid som inte använts under giltighetsperioden förfaller och kan inte utnyttjas vid ett senare tillfälle. Det är kundens ansvar att boka in Tillfällena inom tjänstens respektive giltighetsperiod. My Academy ersätter inte förfallen tid.

6. Skollov och helgdagar

Abonnemang: Alla Abonnemang löper under samtliga av kalenderårets veckor, med en (1) veckas uppehåll för höstlov, en (1) veckas uppehåll för sportlov, en (1) veckas uppehåll för påsklov, två (2) veckors uppehåll för julledighet samt tio (10) veckors uppehåll för sommarledighet. Klippkort: Tillfällen inom ramen för en Klippkortstjänst är upp till kunden att själv boka in, varpå det är upp till kunden och studiecoachens tillgänglighet att avgöra om ett Tillfälle skall äga rum under skollov eller helgdagar.

7. Timbank, ombokningar och avbokningar
7.1.

Abonnemang – Timbank: För Abonnemangen Veckovis Halvår och Veckovis Helår har kund möjlighet att spara tid från Tillfällen som motsvarar upp till maximalt tre (3) Tillfällen i sin Timbank. Outnyttjad tid sparas automatiskt i Timbanken i så stor utsträckning som möjligt, dock högst upp till den fördefinierade tiden, alltså motsvarande maximalt tre (3) Tillfällen. Tillfällen som inte utnyttjas när timbanken är full förfaller, utan möjlighet att tas igen. Eventuell tid som återstår i Timbanken förfaller i samband med att Abonnemangen Veckovis Halvår och Veckovis Helår övergår till Abonnemanget Tillsvidare. Det åligger kunden att planera och genomföra tid som placerats i timbanken i samråd med sin studiecoach.

7.2.

Abonnemang – Ombokning: Om kunden får förhinder att genomföra ett Tillfälle på grund av sjukdom eller annan anledning kan Tillfället kostnadsfritt ombokas till en senare tidpunkt om det har meddelats studiecoachen senast dagen innan Tillfället skulle ha ägt rum. Det är kundens ansvar att ge studiecoachen alternativa förslag på skäliga tider i samband med att Tillfället ombokas, så att ersättningstillfället kan bokas in. Om studiecoachen inte kan genomföra ersättningstillfället på någon av de föreslagna tiderna så krediteras kundens Timbank, oavsett saldo, för det uteblivna Tillfället.

Om kunden får förhinder, på grund av sjukdom eller annan anledning, samma dag som Tillfället skulle ha ägt rum så måste det meddelas studie- coachen så snart som möjligt och Tillfället förfaller utan möjlighet att tas igen. Om kundens studiecoach får förhinder och det har meddelats kunden senast dagen innan Tillfället skulle ha ägt rum så skall Tillfället ombokas. Studiecoachen skall göra vad hen kan för att hitta en ny tid som passar kunden för att boka in ett ersättningstillfälle. Tillfället måste tas igen Senast inom tjänstens giltighetstid.Kunden måste ge studiecoachen alternativa, skäliga tider inom samma kalendervecka i samband med att Tillfället ombokas så att ersätt- ningstillfället kan bokas in. Om studiecoachen inte kan erbjuda ersättningstillfälle så krediteras kundens Timbank, oavsett saldo, med Tillfället. Vid Abonnemanget Tillsvidare krediteras kunden Tillfället på nästkommande faktura. Om studiecoachen får förhinder på grund av sjukdom eller annan anledning samma dag som Tillfället skulle ha ägt rum så måste det meddelas kunden så snart som möjligt och kundens Timbank krediteras, oavsett saldo, med Tillfället. Vid Abonnemanget Tillsvidare krediteras kunden tillfället på nästkommande faktura.

7.3. Abonnemang – Avbokning:

Om kund meddelar avbokning av Tillfället samma dag som Tillfället var inplanerat, eller om ingen avbokning meddelas alls, utgår hela kostnaden (100%) för Tillfället, inklusive eventuellt zontillägg och studiecoachen får en ersättning. Om kunden meddelar att hen vill avboka minst en dag innan det planerade tillfället hamnar tillfället i timbanken. Se 7.1.

7.4. Klippkort:

Om ett Tillfälle är inbokat mellan kund och studiecoach kan kunden, senast dagen innan Tillfället skulle ha ägt rum, kostnadsfritt omboka Tillfället genom att meddela studiecoachen detta. Det är, precis som beträffande alla Tillfällen under ett Klippkort, upp till kunden att i samråd med studiecoachen boka in Tillfället på ny tid inom giltighetsperioden (se punkt 5). Om kunden får förhinder samma dag som Tillfället skulle ha ägt rum, på grund av sjukdom eller av annan anledning, så måste det meddelas studiecoachen så snart som möjligt och Tillfället förfaller utan möjlighet att tas igen. Om studiecoachen får förhinder på grund av sjukdom eller av annan anledning så måste det meddelas kunden så snart som möjligt och Tillfället kan tas igen inom tjänstens giltighetstid (se punkt 5). Om studiecoachen får förhinder på grund av sjukdom eller av annan anledning så måste det meddelas kunden så snart som möjligt och Tillfället kan tas igen inom tjänstens giltighetstid (se punkt 5).

8. Om kundens studiecoach måste ersättas

Då studiecoacherna är anställda hos My Academy har de rätt att säga upp sig från sin anställning. Om en studiecoach vill avbryta sin anställning och upphöra med sina åtaganden kommer My Academy så snart som möjligt hitta en ny kvalificerad studiecoach åt den kund vars studiecoach slutar. För kunder med Klippkortstjänst förlängs giltighetstiden med lika lång tid det tar My Academy att hitta och presentera en ersättare. Om en kund, oavsett anledning, måste matchas med en ny studiecoach är det inte skäl för kunden att avbryta sin tjänst i förtid. My Academy garanterar aldrig att en specifik studiecoach kan stanna genom hela tjänstens varaktighet och förhållandet mellan kunden och My Academy påverkas inte i sig av att en studiecoach avslutar sin anställning hos My Academy eller av annan anledning måste ersättas.

9. Uppsägning och uppehåll

Abonnemang: Det går inte att göra uppehåll på ett Abonnemang. En abonnemangstjänst fortlöper i enlighet med hur den definierats (se punkt 2.1.1). Skulle inte kundens Abonnemangstjänst vara uppsagd när planerat antal tillfällen genomförts övergår den till Abonnemangstjänsten Tillsvidare, som fortlöper tills den skriftligen sägs upp. Tjänsten kan endast sägas upp genom mejl till uppsagning@myacademy.se, varvid fyra (4) veckors uppsägningstid gäller. Abonnemangen Veckovis Halvår och Veckovis Helår kan inte avslutas i förtid och efter bindningstiden sägs dessa tjänster upp med fyta (4) veckors uppsägningstid.

Klippkort: Ett Klippkort kan inte sägas upp. Värdet av outnyttjade timmar återbetalas ej.

10. Prisjusteringar

My Academy förbehåller sig rätten att göra prisjusteringar. Dessa skall dock inte påverka en ingången tjänst.

11. Löften om nöjda kunder
11.1. Nöjdhetsgaranti

Är kunden någon gång under tjänstens giltighetstid inte nöjd med den studiecoach som My Academy har tillhandahållit åtar sig My Academy att matcha kunden med en ny studiecoach, förutsatt att betalning erlagts för genomförda Tillfällen.

11.2. Utvärderingsperiod

Skulle kunden under tjänstens två första tillfällen anse att My Academys tjänster inte lever upp till förväntningarna så har kunden rätt att, mot betalning för minst två (2) Tillfällen, avbryta tjänsten. Kunden behöver skriftligen meddela My Academy genom mejl till uppsagning@myacademy.se. Mejlet till My Academy måste mottagits senast 24 timmar efter det andra tillfället har ägt rum.

12. Försäkringar

My Academy innehar en ansvarsförsäkring som täcker olika typer av händelser vid utförandet av My Academys tjänster. Exempel på sådana händelser kan vara att kundens egendom skadas eller att en elev som ges läxhjälp skadar sig. I de fall My Academys anställda är vållande till en skada skall My Academys ansvarsförsäkring, enligt försäkringsvillkoren, ersätta skadan. I vissa fall kan dock även kundens hemförsäkring eller annan försäkring täcka en skada.My Academys anställda omfattas vidare av den olycksfallsförsäkring som My Academy innehar från tid till annan.

13. Ansvar och ansvarsbegränsning

My Academy garanterar inte att en elev uppnår ett visst resultat till följd av utförandet av tjänsterna. My Academys skadeståndsansvar skall, såvida inte My Academys försäkringar medger ett högre belopp eller uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, vara begränsat till direkt skada till ett sammanlagt belopp av sex (6) månaders arvode erlagt av kunden, dock högst ett belopp motsvarande det vid tiden för skadans uppkomst gällande prisbasbeloppet. Med prisbasbelopp menas prisbasbelopp enligt Lagen (1962:381) om allmän försäkring.

My Academy är befriad från skyldighet att ersätta skada eller att fullgöra förpliktelse enligt avtal med kund om skadan eller underlåtenheten har sin grund i omständighet utanför My Academys kontroll och omständigheten förhindrar, avsevärt försvårar eller försenar fullgörande av sådan förpliktelse. Detsamma gäller vid motsvarande förhållande hos My Academys studiecoacher.

14. Behandling av personuppgifter (GDPR)

My Academy ansvarar för behandling av kundernas personuppgifter. My Academy registrerar under och efter kundförhållandets varaktighet personuppgifter om kunderna för att kunderna ska kunna använda tjänsterna och för att My Academy ska kunna fullgöra och administrera ingångna avtal och fullgöra rättsliga skyldigheter. Utöver ovan ändamål kan personuppgifter även komma att behandlas för statistik- och marknadsföringsändamål (inklusive via mejl) samt för affärs- och produktutveckling.

My Academy är skyldig att efter en kunds skriftliga begäran, lämna ut information om vilka personuppgifter som behandlas om kunden. My Academy är även skyldig att på kundens begäran, rätta eller radera uppgifter. Sådan begäran skickas till info@myacademy.se.

Fullständig GDPR policy finns på hemsidan.

15. Villkorsändringar

My Academy förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller göra tillägg i dessa Allmänna Villkor. Villkorsändringar ska meddelas kunder senast en vecka innan ändringen träder i kraft. My Academy har dock alltid rätt att omedelbart vidta sådana ändringar och tillägg som föranleds av lag, förordning eller myndighetsbeslut. Om ändringar och tillägg inte godkänns av kunden har kunden rätt att säga upp tjänsten enligt punkt 9 ovan. My Academy får fritt överlåta avtal med kund, samt rättigheter och/eller skyldigheter till följd av sådant avtal till bolag, inom samma koncern.

16. Ångerrätt

Ångerrätten, i enlighet med Lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, gäller om en konsument ingått ett avtal via telefon eller via en webbplats. Ångerrätten för tjänster gäller i fjorton (14) dagar från det att avtalet ingicks.

Om kunden vill utnyttja sin ångerrätt ska kunden meddela My Academy på uppsagning@myacademy.se inom ångerfristen, d.v.s. senast fjorton (14) dagar från den dagen då avtalet ingicks.

För det fall My Academy, i samråd med kunden, påbörjat utförandet av tjänsten under ångerfristen ska kunden ersätta My Academy för en proportionell andel av det avtalade priset i enlighet med 2 kap 15 § 3 p i Distansavtalslagen. Den ersättning som ska betalas av kunden för det fall My Academy har påbörjat utförandet av tjänsten enligt ovan uppgår till 2 000 kr. My Academy påbörjar utförandet av tjänsten tidigast två (2) arbetsdagar efter avtalet ingåtts varför kunden aldrig behöver betala ersättning för det fall kunden utövar ångerrätten inom denna tidsperiod.

17. Vid klagomål och tvist

Om kunden skulle vara missnöjd med någon del i My Academys tjänster uppmanas kunden att omgående kontakta My Academy så att grunden för missnöjet kan avhjälpas. Reklamation skall således ske omedelbart. Om kunden upplever att My Academy inte lyckas avhjälpa grunden för missnöjet kan kunden vända sig till ARN, Allmänna reklamationsnämnden, via www.arn.se. My Academy åtar sig att följa ARN:s rekommendationer. Eventuell tvist mellan kund och My Academy löses i svensk domstol med tillämpning av svensk lag.

Kom igång med läxhjälpen!

Intresseanmälan